Varsling i UNOF

Hva er varsling?

Varsling er å gå videre med kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Kritikkverdige forhold er brudd på lovregler, brudd på interne regler og retningslinjer, eller brudd på etiske normer.

Varsling er positivt

Varsling er bra både for De Unges Orkesterforbund som organisasjon og arbeidsplass, og for samfunnet, fordi kritikkverdige forhold kan rettes opp. 

Ansatte og tillitsvalgte som er villige til å varsle er en viktig ressurs for UNOF. 

Rett og plikt til å varsle

Du oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold, fordi det kan bidra til å utvikle De Unges Orkesterforbund positivt, men du har normalt ikke plikt til å varsle.

Du har plikt til å varsle om mulige lovbrudd: Seksuelle overgrep og trakassering, underslag, korrupsjon, mobbing, og om forhold der liv og helse er i fare.

Oppfølging av varsling

Det skal ryddes opp i det som er kritikkverdig. Varsleren og den det blir varslet om, skal ha tilbakemelding.

Viser det seg at kritikken er grunnløs eller baserer seg på en misforståelse, skal varsleren få en ordentlig forklaring.

Den som varsler skal ikke straffes

Vernet gjelder alle former for gjengjeldelse, som for eksempel trakassering, ordensstraff, fratakelse av arbeidsoppgaver, tillitsverv m.v. En varsler som likevel skulle oppleve dette, kan for eksempel kontakte daglig leder, styreleder eller en annen tillitsvalgt.

Hvem varsler du til?

Oftest vil det være naturlig å varsle nærmeste overordnede tillitsvalgte. Andre i ledelsen som kan varsles:

  • Daglig leder
  • Styreleder i landsstyret
  • Andre ansatte i forbundet
  • Andre tillitsvalgte i kretsstyret og landsstyret

Anonymitet og fortrolighet

Hvem varsleren er, er alltid fortrolig informasjon. Varsling kan gjøres anonymt, men normalt vil åpenhet sikre bedre saksgang og et bedre resultat for alle involverte parter.

Her finner du varslingsplakaten i nedlastbar form. Den kan også bestilles ferdig trykket fra UNOF. Varslingsplakat

Varslingsskjemaet under går til daglig leder i UNOF (unof@unof.no), dersom du ønsker å varsle noen andre kan du bruke dette pdf-skjemaet. Det kan sendes til en av følgende adresser:

Styreleder i UNOF: Birgitte Mikalsen
Nestleder i UNOF: Henrik Aarnes
Organisasjonskonsulent: Torunn Kristoffersen
Produsent NUSO: Elise Minde Fagerli

Varslingsskjema

Skjema for varsling i De Unges Orkesterforbund
  • Navn på den som varsler. Hvem varsleren er, er alltid fortrolig informasjon. Varsling kan gjøres anonymt, men normalt vil åpenhet sikre bedre saksgang og et bedre resultat for alle involverte parter.
  • Navn på orkester, krets, region, sommermusikkskole eller kurs du er tilknyttet
  • Din rolle: deltaker, forelder, leder, tillitsvalgt, instruktør/dirigent el.l.
  • telefon, e-post eller lignende