Instrumentfondet

Søknadsfrist: 1.oktober 2022, 1. april 2023

Gjennom Instrumentfondet får orkestre støtte til å kjøpe inn instrumenter. Støtten skal kun gå til innkjøp av instrumenter.

Formålet med ordningen er å stimulere til rekruttering og å gi muligheter til orkestrene til å bygge opp en instrumentbank med kvalitetsinstrumenter av mer varig karakter.

Ordningen er finansiert gjennom Norsk Tipping/Kulturdepartementet og forvaltes av UNOF.

Målgruppe

Frivillige orkestre der minst 3/4 av medlemmene er under 26 år kan søke om støtte fra Instrumentfondet.

Det er ikke nødvendig at orkesteret er medlem av UNOF, men søkere utenfor UNOF må legge ved medlemslister med fødselsdato, samt kopi av orkesterets vedtekter.

Krav til søknaden

Fondet er utelukkende beregnet på kjøp av orkesterinstrumenter i inneværende år. Midlene skal kun gå til de instrumentene det søkes om, og endringer etter tildeling må søkes om skriftlig.

Søknad skal sendes inn via elektronisk søknadsskjema. Ta kontakt med UNOF dersom det er problemer med dette.

Det skal i søknaden opplyses om følgende:

 • Nødvendig kontaktinformasjon (orkesterets navn, adresse, epost, kontaktperson, telefonnummer og kontonummer)
 • Begrunnelse for instrumentkjøpet og støttebehov
 • Prioritert liste over instrumentønsker med priser, helst også leverandør og merke
 • Totalt søknadsbeløp
 • Antall medlemmer i orkesteret de to siste årene (gjelder kun for andre enn UNOF-medlemsorkestre)
 • Antall nye aspiranter de to siste årene (gjelder kun for andre enn UNOF-medlemsorkestre)

Ved innsending av søknad vedkjenner søker de forutsetninger som er satt for Instrumentfondet 2022.

Alle søkere mottar skriftlig svar ved avsluttet saksbehandling.

OBS: Du skal få en bekreftelsesmelding ved innsending av søknadsskjema. Ta kontakt om du ikke får dette.

Utgifter som ikke kvalifiserer til støtte

 • Innkjøp av instrumenter før 1. januar inneværende år
 • Innkjøp av noter, uniformer, rekvisita, driftsmateriell (som harpiks, strenger, sordin, munnstykker, trommestikker, stativer, notestativ etc.)
 • Innkjøp av instrumenter til privatpersoner eller til lokale kulturskoler
 • Frakt eller transport godkjennes ikke som kostnad til instrumentinnkjøp.
 • Søknader som inneholder ønsker om rekvisita og søknader som ikke er orkesterinstrumenter, vil bli avvist.

Spesielt om reparasjoner

Noen spør om UNOF kan støtte restaurering/reparasjoner av instrumenter. Svaret er «vanligvis ikke», men vi er kjent med at enkelte orkestre har eldre instrumenter på lager som det kan lønne seg å restaurere fremfor å kjøpe nye instrumenter. Landsstyret i UNOF har derfor bestemt at reparasjoner kan kun skje etter en faglig vurdering. Instrumentene må ha en viss verdi (over 25 000 kroner). Det må foreligge takst. Reparasjonen må være lønnsom sammenlignet med tilsvarende instrument kjøpt nytt eller brukt.

Eierskap til instrumentet

 • Instrumentet skal eies av orkesteret og kan leies ut billig til medlemmene (symbolsk sum).
 • Instrumentet kan brukes av samme person i flere år, men må leveres tilbake når vedkommende slutter i orkesteret.
 • Orkestrene har ikke anledning til å selge eller gi bort instrumentene til medlemmer, lærere, kulturskolen eller andre.
 • Misbruk av midlene vil kunne utestenge søkere fra ordningen i framtiden
 • Alle instrumenter til verdi over 10 000 NOK skal forsikres.

Søknadsfrist

1. april. Tildeling vil skje i løpet av høsten samme år.

Søknadsfrist restmidler 1.10.2022

Innsending av rapport

Rapporteringsfrist er 1. desember samme år som støtten ble tildelt. Rapport skal inneholde kopi av spesifiserte kvitteringer på kjøp av instrumenter i inneværende år. Rapporten skal vise at orkesteret kjøpt de instrumentene de har fått støtte til.

Rapportskjema blir vedlagt tilsagnsbrev og kan ettersendes ved behov.

Ved feilrapportering og ved mangel på rapport vil det komme krav om tilbakebetaling av midler.

Krav om tilbakebetaling

Dersom tildelte midler ikke er benyttet til instrumenter i henhold til orkesterets søknad, vil det komme krav om tilbakebetaling.

Klageadgang

UNOF legger opp rutiner for klagebehandling. Søkerne orienteres om klagebehandling i vedtaksbrevene. Klage sendes UNOFs administrasjon, som redegjør for saksbehandling og vedtak i saken.

For spørsmål, kontakt saksbehandler på instrumentfond@unof.no.

Søk om støtte fra Instrumentfondet 2022

Frivillige orkestre der minst 3/4 av medlemmene er under 26 år kan søke om støtte til å kjøpe inn instrumenter.
 • Gi en kort beskrivelse av hvorfor dere ønsker å kjøpe nye instrumenter til orkesteret
 • Skriv instrument, spesifisér størrelse hvis mulig
 • Skriv instrument, spesifisér størrelse hvis mulig
 • Skriv instrument, spesifisér størrelse hvis mulig
 • Jeg gjør meg kjent med retningslinjene for instrumentfondet. Jeg bekrefter at tildelte midler vil bli rapportert til UNOF innen 1. des 2022. Dersom midlene ikke rapporteres eller blir disponert i henhold til kriteriene vil midlene bli tilbakebetalt til UNOF.

  Jeg er inneforstått med at instrumentene ikke kan selges videre til orkestermedlemmer, kulturskoler, lærere eller andre.

  Eventuelle endringer i søknaden skal sendes skriftlig (e-post) til UNOF.

  Jeg bekrefter at opplysningene er korrekte pr dags dato.