Orkestre og smittevern

Koronasmitten gjør at vi er en uforutsigbar situasjon, der det er viktig å holde seg oppdatert. På denne siden vil vi forsøke å samle den mest relevante informasjonen for orkestre.

Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 19. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter. Les mer om dette hos Norsk Musikkråd.

Det er forbudt å samle mer enn ti personer på kulturarrangementer innendørs der det ikke er fastmonterte seter. Der publikum sitter i fastmonterte seter er fortsatt begrensningen 200 personer utover de som står for arrangementet.

Det er forbud mot å samle mer enn maksimalt fem personer i private sammenkomster utenfor eget hjem, men barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan fortsatt møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

Smittetrygge orkesterprøver

Norsk musikkråds veileder for smittevern og musikkøving er utarbeidet i samarbeid med UNOF og andre organisasjoner. Veilederen er vurdert og godkjent av Helsedirektoratet. Lenken går til siste oppdaterte versjon.

De fem pilarene for å bremse smittespredning under musikkøvelser er:

  • Syke personer skal ikke delta på musikkøvelser
  • God hygiene med tilgang på håndvask, og spriting av hender som alternativ
  • Ingen fysisk nærkontakt mellom personer
  • Ingen sambruk av instrumenter og utstyr
  • Øvingslokalet må være egnet: Nok plass til utøvere og utstyr

Hvor mange kan vi være?

Organisasjoner kan arrangere samlinger med inntil 200 personer dersom

  • deltakerne holder minst 1 meter avstand, og andre råd og anbefalinger om smittevern overholdes
  • arrangementet skjer på offentlig sted, f.eks. i et forsamlingslokale, på en skole, i organisasjonens egne lokaler eller utendørs
  • organisasjonen er ansvarlig arrangør, noe som betyr at den har oversikt over hvem som er til stede og sørger for at rådene om avstand og smittevern følges

For å legge til rette for enklere smittesporing frarådes det likevel å være over 20 personer per gruppe. På samlinger med mer enn 20 deltakere bør deltakerne deles inn i mindre, faste grupper som ikke har nærkontakt med andre grupper.

Hva med én-metersregelen?

Aktiviteter skal gjennomføres slik at deltakerne holder minimum 1 meter avstand til hverandre til enhver tid.
Organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge med faste deltakere kan gjøre unntak fra én-metersregelen. Unntaket fra enmetersregelen gjelder deltakere under 20 år og de som står for arrangementet, men voksne bør holde avstand til andre voksne. Disse reglene gjelder også for sommerleir og andre sommeraktiviteter for barn og unge.

Hva med instrumenter og utstyr?

Instrumenter og musikkutstyr bør så langt det er mulig ikke deles og ikke berøres av andre enn den som skal benytte det. Noter, nettbrett, kabler, drillstav, buer, strenger, harpiks, blyanter eller plekter bør som hovedregel ikke deles med andre. Se Norsk Musikkråds veileder for nærmere informasjon om dette.

Hvor stort må lokalet være?

For øvingsrom som er mindre enn 25 m2 er kravet at det skal være mulig å kunne holde minimum 1 meters avstand mellom hver person. Se ellers Norsk Musikkråds veileder for anbefalte minste romstørrelser for ulike grupper.

Møter og administrasjon

LNUS samleside om korona gir tips om ulike sider ved organisasjonsdrift under koronaen, inkludert løsninger for fysiske og digitale møter, reiser og arbeidsgiveransvar. Her finnes det også noen tips om hvordan man kan avholde et digitalt årsmøte.