Alt om frivillighetsmeldinga

Kulturminister Trine Skei Grande la nylig fram stortingsmeldinga om Frivillighet, som inneholder mye interessant informasjon for oss i de ikke-profesjonelle orkestrene.

På kulturdepartementets nettsider kan du lese pressemeldingen, eller hele meldinga.

Meldinga trekker opp fire brede mål for frivillighetspolitikken:

 • Bred deltakelse
 • En sterk og uavhengig sektor
 • Forenklingsreform
 • En mer samordna frivillighetspolitikk

I meldinga står det mange vakre ord om viktigheten av frivillig arbeid, inkludert en kanskje litt tvilsom påstand om at frivillig innsats har eksistert i Norge «sidan verda kom til». Meldinga kommer også inn på en diskusjon om hva frivillighet egentlig er, og konkluderer med at det ikke er statens jobb å definere det, selv om Frivillighetsregisteret og ulike støtteordninger vil ha en normdannende effekt.

Vil ikke gi full mva-kompensasjon

To av tre regjeringspartier, i tillegg det aspirerende regjeringspartiet KrF, har programfestet i litt ulike ordelag at de vil ha full mva-kompensasjon for frivillige organisasjoner, slik Frivillighet Norge har tatt til orde for.

Likevel Inneholder ikke frivillighetsmeldinga noe forslag om dette. Den foreslår i stedet å øke ramma for ordninga til 1,8 milliarder innen 2021. Ifølge Frivillighet Norge vil dette kompensere for omkring 80 prosent av frivillighetens momsutgifter.

Slik argumenterer meldinga mot full momskompensasjon:

«Fullt fritak for meirverdiavgift vil krevje at frivillige verksemder registrerer seg i Meirverdiavgiftsregisteret og leverer skattemelding for meirverdiavgift med krav om frådrag. Dette vil vere administrativt krevjande for frivilligheita og ikkje i tråd med ønsket frå frivilligheita om ei enkel ordning og ønsket frå regjeringa om å forenkle støtta til frivillige organisasjonar. Generell frådragsrett vil dessutan vere i strid med meirverdiavgiftssystemet.»

Frivillighet Norge mener at regjeringen gjengir frivillighetens krav feil:

«Det er påfallende at sektorens standpunkt er feil gjengitt i meldingen. I løpet av de siste 10 årene har frivillig sektor aldri krevd nullsats som løsning på frivillighetens momsutfordring. Vårt krav er rettighetsfesting av dagens momskompensasjonsordning. (…) En konsekvens av at standpunktet er feil gjengitt er at departementets argumentasjon blir feil.»

Les øvrige kommentarer fra Frivillighet Norge her.

Fra nyttår gjelder forøvrig en ny forskrift for mva-kompensasjonsordningen. Det innebærer blant annet at store organisasjoner skal få litt mindre, mens små organisasjoner (deriblant UNOF) skal få litt mer.

Riktig kurs, men vil ha mer trøkk

LNU-leder Rode Hegstad kaller meldinga «en frivillighetsmelding på riktig kurs»:

«Den legger et godt grunnlag for frivillighetspolitikken de neste årene, men trenger flere praktiske løsninger om ambisjonene skal nås.

For den unge frivilligheten var det flere gode nyheter i meldingen. Mer av den offentlige støtten skal gis som frie midler, statlige lokaler skal bli tilgjengelige for frivilligheten og en stor forenklingsreform er varslet.
(…)
Samtidig savner vi flere konkrete tiltak. Blant annet haster det å finne løsninger på hvordan barne- og ungdomsorganisasjoner kan få enkel tilgang til lokaler. Staten setter seg i førersetet med å se på mulighetene for å låne ut statlige lokaler, men det vil ikke nødvendigvis løse problemene mange organisasjoner møter i hverdagen. Det er derfor viktig at man sikrer arbeidet for at også kommunene låner ut sine lokaler til den unge frivilligheten, fortrinnsvis gjennom en nasjonal, digital portal.»

Les flere kommentarer fra LNU her.

Positive til konkrete tiltak

Også Norsk Musikkråd er positive til meldinga:

«Det er mye å glede seg over i regjeringens nye Frivillighetsmelding, særlig av det kultursektoren setter mest pris på: Konkrete tiltak. Grunnstøtten fra Bufdir og Frifond slås ikke sammen, og regjeringen vil vurdere mer støtte til drift fremfor prosjekter og gjennomføre piloter med noen tilskuddsordninger for utprøving av flerårige tilskudd. Det skal også sikres tilgang til egnede lokaler.»

Les mer om Norsk Musikkråds syn på frivillighetsmeldinga her.

Ellers da?

Her er noen av ambisjonene regjeringen setter opp i meldinga:

 • Etablere et forenklingsråd for tilskudd til frivillige organisasjoner
 • Gjennomføre et pilotprosjekt for å prøve ut tilskuddsordninger med avtaler som strekker seg over flere år.
 • Videreutvikle Frivillighetsregisteret som et verktøy for å forfalte tilskudd, og vurdere hvilke tilskuddsordninger som kan forvaltes gjennom dette.
 • Se Frifond-ordningane retta mot musikk, dans og andre kunst- og kulturuttrykk i sammenheng med andre ordninger på kulturfeltet i den kommende barne- og ungdomskulturmeldinga.
 • Vurdere å utvikle en nettportal med oversikt over alle statlige tilskuddsordninger for frivillig sektor.
 • Vurdere innretning og fordeling av spillemidler til kulturbygg
 • og frivilligeide bygg innanfor ramma av tippenøkkelen (hva nå det betyr).
 • Sette av 2022 som «frivillighetsåret».