Ta vare på instrumentfondet

Gjennom Instrumentfondet  får korps og orkestre støtte til å kjøpe inn instrumenter. I dag forvaltes ordningen av De Unges Orkesterforbund (UNOF) og Norges Musikkorps Forbund (NMF). Disse to organisasjonenes sentralledd får pengene, mottar og behandler søknader og fordeler midlene til orkestre og korps.

Ordningen ble etablert i 2005, men i begynnelsen gjaldt den bare for musikkorps. Orkestrene kom med fra 2012. I år kunne UNOF dele ut over halvannen million kroner til å kjøpe inn instrumenter til orkestrene.

Vil flytte pengene

Nå er Instrumentfondet foreslått endret. En ekspertgruppe har foreslått å flytte en rekke statlige oppgaver til fylkeskommunene i forbindelse med regionsreformen. Blant annet foreslår gruppen at Den kulturelle skolesekken, Musikkutstyrs-ordningen, Instrumentfondet, Aktivitetsmidler kor, Krafttak for sang og Ordningen for historiske spill overføres til fylkeskommunene.

De Unges Orkesterforbund mener dette er en dårlig idé.

  • Denne ordningen forvaltes i dag av frivillig sektor. Utvalget diskuterer ikke hvordan
    samarbeidet mellom de frivillige og det offentlige vil bli berørt av at oppgavene flyttes.
  • Prinsippene utvalget legger til grunn, særlig prinsippet om at oppgaver bør legges så nært innbyggerne som mulig, tilsier at denne ordningen fortsatt bør forvaltes av frivillig sektor.
  • Vi mener derfor det er en dårlig idé å flytte denne ordningen til fylkeskommunene.

Les mer