UNOF på Stortinget

De Unges Orkesterforbund presenterte innspill til statsbudsjettet for Familie- og kulturkomiteen på Stortinget torsdag 2. november.

Her er noen av punktene UNOFs daglige leder Terje Winther og informasjonskonsulent Even Tømte tok opp.

Enklere forenklingsarbeid

Det er startet et arbeid med å forenkle regelverket for frivillige organisasjoner. Så langt har det blant annet ført til en opprydning i definisjonene av av tellende medlemmer og tellende lokallag.

Problemet er at vi ikke opplever ikke det som en forenkling i det hele tatt, bare at man endrer fra en type definisjon til en annen. Slike endringer medfører derfor ikke noen reell forenkling for oss som jobber med dette. Å måtte forholde seg til nytt regelverk kan tvert imot oppleves som mer kompliserende.

Dersom arbeidet skal føre til noen reell forenkling, må de frivillige organisasjonene vises større tillit. De må bli tatt med på laget og inviteres til å være med å utforme reglene i langt større grad enn hva som skjer nå.

Mva-kompensasjonen må styrkes

Ordningen med mva-kompensasjon er et av de viktigste ordningene for å finansiere de frivillige organisasjonene. Hensikten med ordningen er at frivillige organisasjoner skal få kompensasjon for merverdiavgiften de betaler når de kjøper av varer og tjenester. Det er imidlertid ikke nok penger på budsjettet til at organisasjonene får full kompensasjon — det skjer en avkortning.

Selv om det blir satt av mer penger til ordningen i kroner og øre, skal de også fordeler på flere. Ifølge Frivillighet Norges beregninger vil forslaget til statsbudsjett gi en avkorting på 32 prosent. Det innebærer at andelen momsutgifter som kompenseres, går ned for fjerde år på rad.

Her er en historie som illustrerer hva det kan bety:

UNOF driver 16 sommermusikkskoler. Disse blir holdt i sommerferien, og de fleste sommermusikkskolene leier lokaler på folkehøyskoler. Tidligere fikk vi leie disse lokalene uten momspåslag. Da de oppdaget frivillige organisasjoner fikk momskompensasjon, ble det imidlertid lagt på moms på leien. Når momsen da ikke blir fullt kompensert likevel, innebærer det en betydelig ekstrakostnad for oss.

Stortinget vedtok før sommeren å «styrke momskompensasjonsordningen til frivillige organisasjoner gjennom en opptrappingsplan og utvikling av ordningen» (20.06.2017, Sak nr. 18 [22:30:32]). Denne intensjonen skulle tilsi at momskompensasjonen styrkes i den grad at andelen momsutgifter som kompenseres øker, heller enn at den går ned.

UNOF er derfor kritisk til budsjettforslaget og ber om at momskompensasjonsordningen styrkes.

Kritisk til kutt i LNU kultur

UNOF er kritiske til at hele støtteordningen til kulturtiltak i barne- og ungdomsorganisasjoner, LNU Kultur, blir borte.

Dette er er en prosjektstøtteordning som gir støtte til nye kulturprosjekter i barne- og ungdomsorganisasjoner. LNU Kultur er en av ytterst få støtteordninger for store kulturprosjekter for barn og ungdom. Uten den kan ikke barn og ungdom dra i gang store kulturprosjekter som krever mye penger på kort sikt.

Vi har opplevd at denne ordningen har vært viktig for å utløse private midler til det frivillige kulturlivet. Vårt nasjonale symfoniorkester, Norsk Ungdomssymfoniorkester, fikk noen hundre tusen kroner i støtte til et prosjekt gjennom denne ordningen. Dette prosjektet førte igjen til at vi fikk en stor privat sponsoravtale på flere millioner kroner med Dextra-stiftelsen.

Denne ordningen har altså vært et avgjørende trappetrinn for å utløse private midler til frivillig kultur. Den har store ringvirkninger.

Innsats mot fattigdom hos barn

UNOF er glade for regjeringens innsats mot barnefattigdom.

Vi synes det er supert at det er satt av penger til dette, og at det finnes en systematisk plan for bruken av dem. UNOF fikk en del penger til et pilotprosjekt det første året, som vi brukte til å sette i gang et tiltak der familier med dårlig råd kunne få subsidiert deltakeravgiften på våre sommermusikkskoler.

Året etter kom det en vending om at det midlene primært skulle brukes der frivillige organisasjoner samarbeidet med kommunene. Søknadene som ikke hadde dette elementet i seg ble avslått.

UNOF arrangerer 16 sommermusikkskoler som er regionale, ikke lokale. Folk reiser over både kommune- og fylkesgrenser for å være med på sommermusikkskole. Det er ikke sikkert en avtale med kommunen er det mest naturlige for denne typen aktiviteter. Antakeligvis finnes det mange andre aktiviteter for barn og ungdom som har det på samme måte.

Vi håper derfor at tilskuddsordningene mot barnefattigdom vil være fleksible nok til både å omfatte lokale aktiviteter og aktiviteter som har en mer regional karakter.ære fleksible nok til både å omfatte lokale aktiviteter og aktiviteter som har en mer regional karakter.