Støtteordninger for orkestre i Oslo

Som medlem av De Unges Orkesterforbund kan orkesteret søke støtte fra ulike steder. Her har vi samlet noen relevante støtteordninger spesielt for barne- og ungdomsorkestre i Oslo.

Oslo kommune — støtte til kor-korps-orkester

Oslo kommune — konsertstøtte

UNOF Oslo — fondsmidler

Oversikt over nasjonale støtteordninger

Oslo kommune – støtte til kor-korps-orkester

Oslo kommune har en unik ordning der kor, korps og orkester for barn og ungdom får støtte basert på medlemstall. Støtten er tenkt som dirigentstøtte og er som regel på mellom 30 000 kroner for de minste og 50 000 kroner for de største orkestrene.

Alle orkestre som får støtte må registrere årsrapport på UNOFs medlemsregister på nett i tillegg til å sende inn signert årsmelding og regnskap til UNOF Oslo ved orkesterkonsulenten.

Denne støtten er et gode for orkestre i Oslo (få andre kommuner har en lignende støtte på like store beløp). Orkestre som søker må ha selvstendig økonomi, være representert i et styre og ha separat årsmelding og regnskap fra andre orkestre.

Les mer om støtte til frivillige korps og orkestre på Oslo kommunes nettsider.

Oslo kommune – konsertstøtte

Oslo kommune har egen konsertstøtte som orkestre kan søke på. Kriteriene for å søke er:

  • Konserten skal arrangeres i Oslo
  • Tiltaket må ikke være gjennomført når søknaden sendes
  • Søkere må sende inn budsjett og program for tiltaket
  • Søkere må sende rapport og regnskap før støtten utbetales
  • Det skal synliggjøres på plakater, program og i årsmeldinger at tiltaket er støttet av Oslo kommune

Oslo Musikkråd forvalter støtten. Søknaden sendes inn på nettsiden deres. Man må legge ved program og budsjett for konserten.

Søknadsfristen er 15. august for høstsemesteret og 15. januar for vårsemesteret.

Fondsmidler fra UNOF Oslo

De Unges Orkesterforbund i Oslo har i flere år delt ut «Fondsmidler». Størrelsen på fondet har variert fra år til år, i 2010 var potten på 30 000 og i 2011 og 2012 på 80 000. Potten er hentet fra UNOF Oslos oppsparte midler. Kriteriene for å søke blir endret hvert år for målet med fondet er å tilrettelegge for samarbeid og kunstnerisk kreativitet. Resultater av fondsutdelingen er blant annet:

  • samarbeid mellom Den vietnamesiske musikkgruppen og en afrikansk djembespiller
  • samarbeid mellom orkestrene i Groruddalen og et tamisk orkester som spiller sørindisk klassisk musikk om bestillingsverk
  • samarbeid Nordberg Strykeorkester, Tøyen Skoleorkester, skuespillere og dansere i prosjektet “å finne tonen”
  • samarbeid om strykeorkester og korps = barnesymfoniorkester på Nordstrand

Støtten utlyses via epost til medlemsorkestrene og tildeles på våren. Det skal sendes inn kort rapport (for eksempel program for konserten, skriftlig rapport, regnskap eller annen dokumentasjon på at pengene er brukt til formålet). Prosjektet skal være gjennomført innen utgangen av vårsemesteret ett år etter utlysningen av midlene.

Støtte fra bydelene

Flere orkestre får støtte fra bydelen sin. Dette kalles ofte frivillighetsmidler eller aktivitetsmidler, og man kan få støtte til utstyr, instrumenter, seminarer o.l.