Standardvedtekter for UNOF-orkestre

UNOF har utarbeidet et sett standardvedtekter for sine medlemsorkestre. Disse kan brukes som de er, eller tilpasses orkesterets behov. Kommentarer står i (kursiv og parentes) i teksten.

1. Navn, stiftelsesdato og tilslutning

(Orkesterets navn) er tilsluttet De Unges Orkesterforbund.

2. Formål og oppgaver

(Orkesterets navn) har til formål å vekke og stimulere interessen for musikk ved å:

 • bidra til å utvikle varige, positive og berikende fritidsaktiviteter,
 • gi anledning til å spille sammen i orkester under kyndig ledelse,
 • gi opplæring i orkesterspill til alle som ønsker dette,
 • samarbeide med lokale musikkforeninger, kulturskolen og andre for å skape et så rikt og positivt musikkmiljø som mulig,
 • organisere såvel aspirantgrupper som samspillgrupper/kammergrupper.

3. Medlemskap

3.1 Opptak

Alle som ønsker medlemskap i orkesteret kan bli medlem, forutsatt at de ønsker å spille på et orkesterinstrument og at nødvendig opplæring kan skaffes. Orkesteret bør være behjelpelig med dette der tilbudet om individuell opplæring ikke er tilstede ved kommunale kulturskoler e.l.

3.2 Medlemskategorier

I) Spillende medlemmer

II) Støttemedlemmer

 • alle spillende medlemmers foresatte,
 • alle andre som er interessert i orkestersaken og vil arbeide for dette innen rammen av forbundets lover kan bli støttemedlemmer.

3.3 Søknad om medlemskap

Alle inn- og utmeldinger skal skje skriftlig og sendes styret. (Orkesteret kan/bør utarbeide egetskjema for dette). Utmelding bør ikke skje annet enn ved semesterslutt av hensyn til orkesteret. Unntak er flytting, sykdom o.l.

Søknaden skal være undertegnet av foresatt såfremt søkeren ikke har fylt 18 år. Søkere kan opptas på prøve (f.eks. 1/2 år) der dette anses formålstjenlig.

Aspiranter tas opp på spesielle vilkår og har som mål å bli opptatt i hovedorkesteret. Når dette skal skje, avgjøres av orkesterleder/dirigent evt. instruktør i samråd med styret.

3.4 Enkeltmedlemmenes rettigheter og plikter

Alle medlemmer uansett kategori plikter å rette seg etter de gjeldende vedtekter for De Unges Orkesterforbund på forbunds-, krets- og lokalplan.

Alle medlemmer har rett til å øve innflytelse på årsmøte og orkestermøter innen rammen av gjeldende vedtekter.

Medlemmer som har fylt 12 år, er valgbare til orkesterets styrer og utvalg.

Orkesteret skal sikre at også medlemmer under 12 år har arenaer hvor de kan fremme
sine synspunkter eller øve innflytelse over arbeidet i orkesteret.

Alle medlemmer plikter å betale sin kontigent fastsatt av årsmøtet i rett tid.

Alle medlemmer plikter å møte til rett tid på øvelser, konserter og andre arrangementer.

Alle medlemmer plikter å holde orden og i skikkelig stand effekter, instrumenter og noter som er utlånt fra orkesteret.

3.5 Valgkomite

–    Det skal velges en valgkomite på 3 medlemmer hvorav en fra styret. Valgkomiteen fremmer forslag til leder, styremedlemmer, varamedlemmer, revisor og ny valgkomite for neste årsmøte. Styrets representant innkaller valgkomiteen til møte i god tid før neste årsmøte. De av komiteen foreslåtte kandidater må ha sagt seg villige til å ta i mot valg.

3.6 Styrets plikter

I) Utad – krets- og landsforbund

 • Påse at De Unges Orkesterforbunds organer får de informasjoner og rapporter de til enhver tid skal ha etter vedtektene.
 • Sørge for kontinuerlig kontakt med forbundsorganene gjennom meldinger og brev, slik at det enkelte orkestermedlem blir best mulig orientert om forbundets virke, nasjonalt og internasjonalt.

II) Innad i orkesteret

 • Planlegge sesongen i samarbeid med musikalsk leder/dirigent, slik at styret, musikalsk leder og andre instruktører kan arbeide målbevisst.
 • Sørge for gode arbeidsavtaler med dirigent og evt. instruktører, sekretærer eller orkester-ledere for å best mulig ivareta den daglige drift. (De Unges Orkesterforbund har anbefalt normalavtale som utgangspunkt.)
 • Fordele arbeidsoppgaver i administrasjonen, slik at alle som har tillitsverv får et klart ansvarsområde.
 • Holde faste møter for å følge opp vedtak.
 • Sørge for best mulig øvings- og instruksjonslokaler.
 • øre vedtaksprotokoll fra styremøtene. Utskrift av protokollen sendes alle styremedlemmer og varamenn, dirigent/orkesterleder og evt. andre samarbeidspartnere.
 • Innkalle dirigent/orkesterleder til styremøtene. Denne/disse har uttalerett i saker som angår hans/deres arbeidsområde, men ikke stemmerett.
 • Utarbeide instrukser for de enkelte funksjoner i orkesteret i den grad dette anses nødvendig. De Unges Orkesterforbund har normalinstrukser til utgangspunkt.
 • Utarbeide årsmelding med regnskap og medlemsliste innen fastsatte frister.
 • Sende årsrapporter til De Unges Orkesterforbund i henhold til fastsatte frister.

4. Årsmøtet

Årsmøtet er orkesterets høyeste myndighet.

Ordinært årsmøte holdes en gang i året innen  ________________

(Dette bør være en fast tid hvert år, som f.eks. «utgangen av februar.»)

Begge medlemskategorier har like rettigheter på årsmøtet med den begrensning som gjelder stemmerett.

4.1 Innkalling

Innkalling til årsmøtet kunngjøres skriftlig for medlemmene med minst 4 ukers varsel. Saker som medlemmene ønsker tatt opp på årsmøtet må være innkommet til styret senest 2 uker før møtet. Saksliste sendes medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

4.2 Konstituering

Årsmøtet konstitueres slik:

 • Valg av møtedirigent.
 • Registrering av de fremmøtte.
 • Valg av referent.
 • Godkjenning av saksliste og forretningsorden.

4.3 Saksliste

Årsmøtet kan bare behandle saker som er oppført på sakslista.

4.4 Konstituering

Styrets årsmelding. Revidert regnskap for siste kalenderår med medlemsliste bekreftet av revisor. Arbeidsprogram, kontigent og budsjettforslag. Innkomne saker og saker styret vil ha behandlet på årsmøtet. Valg i henhold til pkt. 5.

Stemmerett har:

 • Alle spillende medlemmer som har fylt 12 år innen årsmøtet.
 • Alle støttemedlemmer.

Styret har ikke stemmerett under godkjenning av årsberetning og regnskap. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall unntatt vedtektsendringer som krever 2/3 flertall. Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme.

4.5 Ekstraordinært årsmøte

kan innkalles med 2 ukers varsel dersom – 1/3 av medlemmene krever det, eller etter vedtak i styret.

5. Valg

På årsmøtet velges:

 • Styre på minimum 5 medlemmer som består av:
 • Leder, som velges separat,
 • 4 styremedlemmer,
 • inntil 3 varamenn.
 • Revisor

Minst ett styremedlem og ett varamedlem skal være valgt blant de spillende medlemmene.

Styret konstituerer seg selv med kasserer, sekretær- og material/noteforvalter.

Alle valg er for 2 år, dog slik at ved første valg velges 2 av styremedlemmene og 2 varamenn for ett (1) år.

6. Utmelding av De Unges Orkesterforbund

Utmelding krever 2/3 flertall av samtlige stemmeberettigede i orkesteret ved skriftlig avstemming.

Resultatet av avstemmingen skal legges frem på følgende ordinære årsmøte som fatter endelig vedtak.

7. Oppløsning/nedleggelse av orkesteret

Forslag om oppløsning/nedleggelse av orkesteret må behandles på ordinært årsmøte. Forslag med begrunnelse må være sendt alle medlemmer og de organisasjoner orkesteret er medlem av minst 6 uker før årsmøtet. Til oppløsning/nedleggelse kreves minst 3/4 stemmeflertall. Ved oppløsning bestemmer årsmøtet hvordan orkesterets midler skal forvaltes.